giá trị cốt lõi

Câu chuyện của Amity

TÂM HUYẾT: Nỗ lực hoạt động vì quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

CHẤT LƯỢNG: Là cam kết của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác.

CHÍNH TRỰC: Minh bạch, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN: Hài hòa lợi ích với các đối tác, xây dựng chính sách phù hợp để các đối tác cùng tham gia, gắn bó lâu dài là cơ sở cho sự phát triển bền vững.

TINH THẦN NGHỆ : Tự hào là một thương hiệu của Nghệ Sĩ, bảo chứng của sự tín nhiệm, tin yêu của người tiêu dùng.