Chính Sách Amity

Chính Sách Vận Chuyển

AMITY.COM.VN

Amity sẽ tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng

Mốc
Trọng lượng (kg)
Phí (VNĐ)

1

Dưới 5 Kg

15.000 đồng

2

Từ 5 Kg đến dưới 10 Kg

20.000 đồng

3

Từ 10 Kg đến dưới 15 Kg

25.000 đồng

4

Từ 15 Kg đến dưới 20 Kg

30.000 đồng

5

Từ 20 Kg đến dưới 30 Kg

35.000 đồng

6

Trên 30 Kg

40.000 đồng (hoặc 3% giá trị đơn hàng)

Đối với Đơn hàng trên 300.000 đồng sẽ được miễn phí phí Vận Chuyển.

Thời gian giao hàng:

 • Khu vực thành phố Hồ Chí Minh: 03 (ba) ngày làm việc.
 • Khu vực khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh: từ 05 – 07 ngày làm việc.

Trách nhiệm của đơn vị vận chuyển

Quyền và nghĩa vụ chung của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics (Đơn vị vận chuyển)

Đơn vị vận chuyển có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác (phí vận chuyển, phí bốc xếp hàng hóa, phí cầu đường);
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển, nếu bên nhận hàng thay đổi địa điểm nhận hàng thì đơn vị vận chuyển phải thông báo cho đơn vị cung cấp hàng (Amity.com.vn) và phải được sự đồng ý của nhà cung cấp hàng để thay đổi lộ trình vận chuyển
 • Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của bên cung cấp hàng thì phải thông báo ngay cho bên cung cấp hàng để xin chỉ dẫn;
 • Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.
 • Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, đơn vị vận chuyển phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá

 • Nhà cung cấp hàng (Amity.com.vn) sẽ thanh toán ngay khi đơn vị vận chuyển nhận hàng. Do đó đơn vị vận chuyển không được tự ý cầm giữ và định đoạt hàng hóa. Trong trường hợp không giao được hàng đến với người nhận, Đơn vị vận chuyển phải có trách nhiệm giao sản phẩm về lại cho nhà cung cấp hàng hóa

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với đơn vị vận chuyển

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây:

 • Tổn thất là do lỗi của nhà cung cấp hàng hoặc bên nhận hàng;
 • Tổn thất phát sinh do đơn vị vận chuyển làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;
 • Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải;
 • Đơn vị vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ giao hàng sai địa điểm không do lỗi của mình.